Algemene Voorwaarden

 1. Toepassing algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Appthings,
  met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Begoniastraat 9, KBO nr. 0766.345.431,
  niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van
  een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Appthings te hebben aanvaard. De
  persoon die een bestelling plaatst, wordt geacht de opdrachtgever te zijn en staat borg voor de
  uitvoering van de overeenkomst door de klant.
 2. Diensten van Appthings
  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst biedt Appthings haar diensten aan in regie
  tegen de dag- en uurprijzen bepaald in een offerte of contract, die jaarlijks worden geïndexeerd
  o.g.v. de Agoriaindex. De in de offerte opgegeven leveringstermijn is indicatief en niet bindend voor
  Appthings. Iedere raming van de kostprijs van de prestaties die door Appthings moeten worden
  uitgevoerd, is louter informatief.
 3. Verplichtingen van de klant
  De klant verbindt zich ertoe de nodige (volledige en juiste) informatie aan Appthings te bezorgen en
  alle medewerking en overleg te verlenen nodig om de diensten naar behoren te kunnen uitvoeren.
  De klant staat in voor de vereiste software en hardware omgeving en dient over de nodige licenties
  te beschikken. De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor zijn hardware en voor het verzamelen, de
  beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens en de inbreng ervan op aangepaste
  gegevensdragers. De klant dient zelf in te staan voor de veiligheid van het systeem door het nemen
  van een fysieke kopie van de programma’s en de gegevens en deze afzonderlijk te bewaren.
  Indien de klant Appthings vraagt bepaalde opdrachten te vervullen betreffende software van derden,
  staat de klant ervoor garant dat deze de vereiste toestemming en/of gebruiksrechten heeft om
  Appthings deze opdrachten te laten vervullen. De klant zal Appthings vrijwaren tegen elke vordering
  van een derde partij gesteund op een (beweerdelijke) inbreuk op één van bovenvermelde
  verbintenissen.
 4. Betalingsmodaliteiten
  Alle door Appthings meegedeelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW. Alle facturen zijn betaalbaar
  binnen 14 dagen door overschrijving op het rekeningnummer van Appthings. Indien een factuur niet
  integraal wordt betaald op de vervaldag zijn van rechtswege vanaf de vervaldag tot aan de betaling
  intresten verschuldigd aan 10% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het
  factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. Bovendien heeft Appthings het recht de verdere
  uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft
  betaald.
  Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Elke
  betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten
  en kosten. Alle bestelde goederen of diensten blijven eigendom van Appthings tot aan de volledige
  betaling van de koopprijs door de klant.
 5. Garanties
  Appthings neemt de middelenverbintenis op zich om software te ontwikkelen en/of
  (consultancy)diensten te leveren volgens de regels van de kunst. Alle verbintenissen van Appthings
  zijn slechts inspanningsverbintenissen. De ontwikkelde software en/of de (consultancy)diensten
  worden aan de klant echter geleverd ‘as is’. De feilloze werking van een computerconfiguratie (het
  geheel van hardware en software)) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens
  externe factoren als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie zodat o.m. onverwacht
  verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. Appthings kan niet aansprakelijk
  worden gesteld voor bugs, computervirussen en malware.
  De door Appthings ontwikkelde software wordt als geaccepteerd door de klant beschouwd van zodra
  deze wordt geïnstalleerd in de productieomgeving van de klant. Diensten (m.i.v. consultancy)
  worden als aanvaard beschouwd, indien zij niet tijdig overeenkomstig artikel 6 worden
  geprotesteerd. Indien de klant via Appthings producten, software of diensten van derden zou
  aankopen, geeft Appthings aan de klant geen andere garanties dan diegene die de derde effectief
  zelf geeft. Zulke producten en eventuele bijkomende diensten zijn steeds onderworpen aan de
  licentievoorwaarden en de onderhoudsvoorwaarden van de derde leverancier. Indien Appthings een
  analyse heeft verricht die door een andere softwareleverancier van de klant wordt geïmplementeerd
  voor de klant, aanvaardt Appthings geen aansprakelijkheid voor deze implementatie. Appthings
  verleent in ieder geval slechts garantie indien het gebrek conform artikel 6 aan Appthings werd
  meegedeeld
 6. Klachten – protest van de factuur
  Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Appthings te worden bezorgd binnen een
  termijn van 8 (acht) dagen vanaf de levering voor diensten en vanaf factuurdatum voor facturen. Bij
  afwezigheid van tijdig protest zijn de geleverde software, dienst of facturen definitief aanvaard en is
  betaling integraal verschuldigd. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
  omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Appthings in staat is adequaat te reageren.
  Indien de klacht correct, tijdig en terecht is, heeft Appthings het recht om deze klacht naar eigen
  goeddunken te remediëren. Als blijkt dat de klacht niet ten laste is van Appthings, dan heeft
  Appthings het recht de onderzoeksprestaties door te rekenen aan de klant.
 7. Aansprakelijkheid
  Appthings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of
  haar aangestelde(n), behoudens ingeval van bedrog. Appthings zal nooit aansprakelijk kunnen
  worden gesteld voor enige gevolgschade, zoals bvb. verlies van verwachte winst, daling van omzet,
  verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, schade aan de reputatie of aan machines of
  verlies van data, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van
  Appthings of haar aangestelde(n). De totale aansprakelijkheid van Appthings zal in ieder geval nooit
  meer bedragen dan de prijs door de klant aan Appthings betaald voor de software of de dienst die
  aanleiding gaf tot het schadegeval, met een maximum van 5.000,00 (vijfduizend) euro.
  Enige aansprakelijkheid van Appthings ontstaat in ieder geval slechts indien (i) de klant, Appthings
  schriftelijk in gebreke stelt conform artikel 6, (ii) Appthings een redelijke termijn verleent om de
  tekortkoming te herstellen, (iii) Appthings ook na die termijn in gebreke blijkt het gebrek te
  herstellen en (iv) de klant maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk beperkt wordt.
  Appthings is niet aansprakelijk voor fouten te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de
  klant, wijzigingen aangebracht door de klant of derden, foutief of niet toegelaten gebruik of
  storingen in de hardware en/of software. Appthings aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
  (gebreken in) de producten en/of diensten van derden.
  Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Appthings bevinden, worden er bewaard op
  risico van de klant. Appthings aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de
  website(s) of applicatie(s) van de klant die zou(den) worden aangeboden via externe
  hostingdiensten. Appthings houdt zich het recht voor prompt alle informatie te verwijderen en/of de
  toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra Appthings kennis krijgt van het (zelfs) mogelijks
  onwettelijke karakter van de activiteit die de klant voert of van de informatie die zij via de website of
  applicatie verspreidt.
 8. Intellectuele eigendomsrechten
  Van zodra de facturen integraal zijn betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusieve en nietoverdraagbare gebruikslicentie op het geheel van de door Appthings ontwikkelde maatsoftware om
  deze software te gebruiken voor de interne bedrijfsdoeleinden van de klant. Deze licentie geldt voor
  de duur van de rechten en voor de gehele wereld. Het is de klant verboden om sublicenties aan
  derden toe te kennen, maatsoftware aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te
  gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren. De klant zal de intellectuele
  eigendomsrechten van Appthings in de software of diensten van Appthings te allen tijde respecteren
  en beschermen en Appthings onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden waarvan
  hij kennis neemt.
  Indien de door Appthings geleverde software ook software van derden (m.i.v. open source software)
  omvat, is het gebruik ervan onderworpen aan de licentievoorwaarden van die derde. Indien een
  derde beweert dat een door Appthings geleverde software of product een inbreuk uitmaakt op zijn
  rechten, heeft Appthings het recht naar eigen goeddunken te beslissen om (i) deze beweringen te
  weerleggen, (ii) de software of het product aan te passen of (iii) de software of het product terug te
  nemen van de klant mits terugbetaling van een deel van de prijs. In de mate de klant aan Appthings
  zelf materiaal aanreikt zoals software, afbeeldingen, tekst, enz., voor opname in de te ontwikkelen
  software, garandeert de klant dat dit materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden. De klant
  vrijwaart Appthings hieromtrent.
 9. Broncode
  Appthings behoudt de volle eigendom over de broncode. Zo de broncode aan de klant wordt
  overgemaakt, zal de klant erop toezien dat derden die toegang krijgen tot deze broncode, deze
  broncode of onderdelen ervan niet kunnen aanwenden voor derden. Ingeval de klant aanpassingen
  aan de broncode zou uitvoeren, zal zij Appthings hiervan per e-mail op de hoogte brengen.
 10. Beëindiging van de samenwerking
  Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie (zoals de niet-betaling
  van de facturen van Appthings op vervaldag) en die niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van
  een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Appthings het recht om de samenwerking met
  onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij beëindiging zal de klant alle door Appthings ontwikkelde
  software en geleverde producten en diensten betalen, alsook de kosten die Appthings moet maken
  als gevolg van deze beëindiging, meer een schadevergoeding.
 11. Confidentialiteit, niet-concurrentie en niet-afwerving
  De klant verbindt zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij
  van Appthings verneemt, zelfs na de beëindiging van de samenwerking met Appthings, confidentieel
  te behandelen en niet tot eigen voordeel te gebruiken.
 12. Verwerking persoonsgegevens
  Appthings verwerkt de persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen met het
  oog op ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden met betrekking tot de diensten. De
  contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens. Bij
  het leveren van hostingdiensten bestaat de mogelijkheid dat Appthings persoonsgegevens verwerkt
  in opdracht van de klant. In dit geval treedt Appthings slechts op als verwerker en is de klant de voor
  de verwerking verantwoordelijke. Appthings handelt hier uitsluitend overeenkomstig de instructies
  van de klant en verbindt zich ertoe de toepasselijke regelgeving inzake privacy na te zullen leven. Om
  de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens maximaal te beschermen, past
  Appthings binnen de grenzen van het redelijke een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe
  geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving. De veiligheidsmaatregelen die Appthings
  neemt, strekken tot het voorkomen van elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of
  ongewenste openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk
  verlies.
 13. Referentie
  De klant gaat ermee akkoord dat hij wordt opgenomen in het referentieportfolio van Appthings.
 14. Overmacht
  Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen,
  ziekte of ernstige familiale omstandigheden, en andere onverwachte gebeurtenissen waarover
  Appthings geen controle heeft, bevrijden Appthings, voor de duur van de hinder en voor hun
  draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding
  voor de klant.
 15. Nietigheid
  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of onafdwingbaar, zullen de overige
  bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Appthings en de klant de nietige of onafdwingbare
  bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de bepaling zoveel
  mogelijk benadert.
 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
  Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Appthings. Elk geschil m.b.t. het
  sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de samenwerking zal worden beslecht
  door de bevoegde rechtbank te Gent (afdeling Gent).